[Rozmiar: 2726877 bajtów]

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, pokój 2.66

Telefon: +48 12 664 5058

E-mail: bartlomiej.zajac@uj.edu.pl

Tematyka badawcza

 • Ekologia ewolucyjna - wpływ zmienności siedlisk na zwierzęta, przede wszystkim w gradiencie urbanizacji oraz w populacjach wyspowych, na poziomie osobniczym (morfologia, parametry biologiczne, behawior, preferencje siedliskowe, historie życiowe), populacyjnym (genetyka populacji, parametry populacyjne) i zespołowym (skład gatunkowy i liczebność)
 • Zoogeografia i faunistyka - czynniki decydujące o występowaniu gatunków, zmiany zasięgów, modelowanie rozmieszczenia, populacje reliktowe, filogenetyka
 • Naturalne procesy przyrodnicze, katastrofy naturalne oraz działalność człowieka i ich konsekwencje dla składu gatunkowego fauny oraz dla poszczególnych gatunków
 • Ochrona i zarządzanie przyrodą
 • Organizmy badawcze: gady, płazy, ssaki, pająki

Metodyka

 • badania terenowe
 • biometria
 • badania populacyjne
 • radiotelemetria
 • badania molekularne i histologiczne
 • analizy przestrzenne w GIS

Publikacje

Publikacje naukowe

11. Bury S, Kolanek A, Skórzewski G, Kurek K, Zając B, Najbar B, Borczyk B (2023) Is the blue-spotted phenotype more widespread in the eastern slow worm Anguis colchica (Nordmann, 1840) than the western slow worm Anguis fragilis Linnaeus, 1758 and does it correlate with the male body size? A case study from Central Europe. Folia Biologica (Poland) 71(1): 45-51

10. Pabijan M, Bąk-Kopaniarz S, Bonk M, Bury S, Oleś W, Antoł W, Dyczko I, Zając B (2023) Amphibian decline in a Central European forest and the importance of woody debris for population persistence. Ecological Indicators 148 https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110036

9. Zając B (2022) Aquatic hibernation of Fire Salamanders (Salamandra salamandra): A mini review and new observations. Salamandra 58(3): 231-234

8. Zając B, Bury S, Kuśmierek N, Okarma H (2022) Frequent infection of urban grass snakes (Natrix natrix) oral cavity with Leptophallus nigrovenosus trematode. Parasitology Research 121: 2167-2171 https://doi.org/10.1007/s00436-022-07523-6

7. Ibánez A, Skupien-Rabian B, Jankowska U, Kędracka-Krok S, Zając B, Pabijan M (2022) Functional protein composition in femoral glands of sand lizards (Lacerta agilis). Molecules 27(7): 2371 https:// doi.org/10.3390/molecules27072371

6. Bury S, Zając B, Okarma H, Kolanek A (2022) Decline in Body Size and Female Fraction in the Grass Snake (Natrix natrix, Linnaeus 1758) Population After 40 Years (Southern Poland). Environmental Science and Pollution Research 29: 8334-8340 https://doi.org/10.1007/s11356-021-16128-y

5. Mołoniewicz L, Zając B, Stachyra P, Szymura J M, Pabijan M (2021) Extension of the known northeastern range limits of the agile frog (Rana dalmatina) in southern Poland. Salamandra 57: 325-334

4. Bury S, Mazgajski T, Najbar B, Zając B, Kurek K (2020) Melanism, body size and sex ratio in the grass snake (Natrix natrix) - does the reproductive mode matter? Science of Nature 107(3): 22 https://doi.org/10.1007/s00114-020-01678-x

3. Bury S, Zając B (2020) The loss of sexual size dimorphism in urban populations of a widespread reptile, the European grass snake Natrix natrix. Current Zoology 66: 217-218 https://doi.org/10.1093/cz/zoz034

2. Kurek K, Ćmiel A, Bury S, Zając B, Najberek K, Babiasz R, Musilova R, Baś G, Najbar B (2019) What has happened to the females? Population trends in the Aesculapian snake at its northern range limit. Global Ecology and Conservation 17: e00550 https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00550

1. Kurek K, Najberek K, Zając B, Bury S, Ćmiel AM, Baś G, Najbar B (2017) Changes in distribution of Aesculapian snake and implications for its active conservation in Poland. Polish Journal of Ecology 65: 422-431 https://doi.org/10.3161/15052249PJE2017.65.4.011

Inne publikacje

7. Zając B (2023) Wąż Eskulapa Zamenis longissimus w Beskidzie Niskim. Przegląd Przyrodniczy XXXIV(2): 72-79

6. Zając B, Mołoniewicz L, Solecki A, Matusiak R, Duraj M, Tomaszewski K, Purwin Z, Wąchała P, Bury S, Pabijan M, Gorzkowski B, Jablonski D (2022) Stabilna populacja zaskrońca rybołowa Natrix tessellata na Śląsku Cieszyńskim. Przegląd Przyrodniczy 33(1): 35-48.

5. Skawiński T., Kolenda K., Zając B., Kaczmarski M. 2019. Przegląd doniesień o występowaniu jaszczurki zielonej Lacerta viridis w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 30(2): 89-97.

4. Bury S, Zając B, Heise W, Banach S, Solecki A, Bury A, Lisicka M (2016) Występowanie gniewosza plamistego Coronella austriaca w Krakowie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(5): 451-458.

3. Zając B, Babiasz R (2016) Nowe obserwacje gniewosza plamistego (Coronella austriaca) w okolicach Gorczańskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(5): 473-474.

2. Sadza I, Bury S, Oleś W, Zając B, Żuwała K, Pabijan M (2016) Aktualne rozmieszczenie płazów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na tle badań prowadzonych w drugiej połowie XX wieku. W: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek (Tom II Nauki Biologiczne). Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakopane. ISBN: 978-83-941445-5-5

1. Zając B (2014) Zagrożenie węża Eskulapa śmiertelnością na drogach - pilotażowe badania w dolinie Sanu pod Otrytem. W: Borczyk B. 2014. Studenckie Prace Herpetologiczne. Wrocław. ISBN: 978-83-939167-0-2

Współpraca naukowa

 • Instytut Ochrony Przyrody, Polski Akademia Nauk
 • Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
 • Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski
 • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Łódzki
 • Comenius University in Bratislava

Dydaktyka

Prowadzone kursy

 • Oznaczanie kręgowców WBNZ-209
 • Zoologia - kręgowce WBNZ-922
 • Zoologia - zajęcia terenowe - kręgowce WBNZ-923
 • Anatomia Porównawcza

Tematy prac dyplomowych

 • faunistyka
 • biologia, ekologia i historia życiowa wybranych gatunków zwierząt
 • wpływ siedlisk zurbanizowanych na zwierzęta
 • wpływ zmienności siedlisk na zwierzęta i zespoły gatunków
 • [Rozmiar: 10469 bajtów]