[Rozmiar: 2726877 bajtów]

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, pokój 2.69

Telefon: +48 12 664 5059

E-mail: anna.pecio@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Tematyka badawcza

 • Wzorce zachowań godowych europejskich traszek
 • Zachowania godowe jako prezygotyczne mechanizmy izolujące w populacjach mieszańcowych dwóch gatunków traszek L. vulgaris i L. montandoni
 • Adaptacje do zapłodnienia wewnętrznego w morfologicznej budowie gonady męskiej u ryb kostnoszkieletowych, Teleostei
 • Spermiogeneza i ultrastruktura plemników Teleostei
 • Ewolucja żyworodności kręgowców

Najważniejsze osiągnięcia

 • Opracowanie schematu sekwencji zachowań godowych endemicznego gatunku Karpat - traszki karpackiej, Lissotriton montandoni oraz traszki iberyjskiej Lissotriton boscai
 • Analiza wpływu pojedynczych i wielokrotnych inseminacji na dynamikę składania jaj u traszki zwyczajnej L. vulgaris
 • Opracowanie pokrewieństw filogenetycznych w badaniach biometrycznych nad zróżnicowaniem kraniometrycznym wszystkich gatunków rodzaju traszek
 • Badania adaptacji związanych z inseminacją u Mimagoniates barberi (Teleostei: Characiformes: Glandulocaudinae)
 • Opracowanie zróżnicowanych mechanizmów przebiegu procesu spermiogenezy i ultrastruktury plemników u gatunków różniących się sposobami zapłodnienia w różnych rodzinach ryb kostnoszkieletowych
 • Badania nad różnicowaniem się gonad podczas rozwoju larwalnego u trzech gatunków: kumaka nizinnego (Bombina bombina), kumaka górskiego (B. variegata) oraz kumaka dalekowschodniego (B. orientalis)
 • Badania dotyczące rozmieszczenia melaniny w skórze H. boettgeri

Metodyka

 • mikroskopia świetlna
 • mikroskopia elektronowa (transmisyjna i skaningowa)
 • mikroskopia fluorescencyjna

Publikacje

Publikacje naukowe

Pecio A, Piprek R (2020) Introduction to Histological Techniques. In: Formicki K, Kirschbaum F (eds) The Histology of Fishes, CRC Press

Pecio A (2020) Testis structure, spermatogenesis, and spermatozoa in teleost fishes. In: Formicki K, Kirschbaum F (eds) The Histology of Fishes, CRC Press

Dymek A, Pecio A (2020) Spermatogenesis in the inseminating African butterflyfish Pantodon buchholzi (Teleostei: Osteoglossiformes: Pantodontidae) with the revision of residual bodies formation. Journal of Fish Biology 97: 1491-1506

Antoł A, Łabecka A, Horváthová T, Zieliński B, Szabla N, Vasko Y, Pecio A, Kozłowski J, Czarnołęski M (2020) Thermal and oxygen conditions during development cause common rough woodlice (Porcellio scaber) to alter the size of their gas-exchange organs. Journal of Thermal Biology 90: 102600

Dymek A, Pecio A (2019) Testis structure and sperm packet formation in the phylogenetically basal teleost Pantodon buchholzi. Zoologischer Anzeiger 279: 103-110.

Rozenblut-Kościsty B, Piprek R, Pecio A, Bartmańska J, Szymura JM, Ogielska M (2017) The structure of spermatogenic cysts and number of Sertoli cells in the testes of Bombina bombina and Bombina variegata (Bombinatoridae, Anura, Amphibia). Zoomorphology DOI 10.1007/s00435-017-0362-y

Juchno D, Pecio A, Boroń A, Leska A, Jabłońska O, Cejko BI, Kowalski RK, Judycka S, Przybylski M (2017) Evidence of the sterility of allotetraploid Cobitis loaches (Teleostei, Cobitidae) using testes ultrastructure. Journal of Experimental Zoology 327A: 66-74

Piprek RP, Pecio A, Kloc M, Kubiak JZ, Szymura JM (2014) Evolutionary trend for metamery reduction and gonad shortening in Anurans revealed by comparison of gonad development. International Journal of Development Biology 58: 929-934

Dietrich GJ, Pecio A, Sikorska J, Wolnicki J, Słowińska M, Hliwa P, Kamiński R, Andronowska A, Ciereszko A (2014) Characterization of Lake minnow Eupallasella percnurus semen in relation to sperm morphology, regulation of sperm motility and interpopulation diversity. Journal of Fish Biology 85: 446-455

Piprek RP, Pecio A, Laskowska-Kaszub K, Kloc M, Kubiak JZ, Szymura JM (2013) Retinoic acid homeostasis regulates meiotic entry in 3 developing anuran gonads and in Bidder’s organ hrough 4 Raldh2 and Cyp26b1 proteins. Mechanisms of Development 130: 613-627

Wolnicka-Głubisz A, Pecio A, Podkowa D, Płonka PM, Grabacka M (2013) HGF/SF increases number of skin melanocytes but does not alter quality or quantity of follicular melanogenesis. Plos One 8: 74883

Piprek RP, Pecio A, Szymura JM (2013) Modifications of the testis in response to sperm bundle formation in the Mediterranean painted frog Discoglossus pictus Otth, 1837 (Amphibia: Anura: Discoglossidae). Journal of Herpetology 47: 331-336

Wolnicka-Głubisz A, Pecio A, Podkowa D, Kołodziejczyk LM, Płonka PM (2012) Pheomelanin in the skin of Hymenochirus boettgeri (Amphibia: Anura: Pipidae). Experimental Dermatology 24: 537-540

Piprek RP, Pecio A, Kubiak JZ, Szymura JM (2012) Differential effects of testosteron and estradiol on gonadal development in five anuran species. Reproduction 144: 257-267

Piprek RP, Pecio A, Kubiak JZ, Szymura JM (2012) Differential effects of busulfan on gonad development in five anuran species. Reproductive Toxicology 34: 393-401

Pecio A, Burns JR, Grier HJ (2010) Testis structure, spermiogenesis and spermatozoon ultrastructure in a four-eyed fish, Anableps anableps L. 1758 (Teleostei: Atherinomorpha: Cyprinodontiformes: Anablepidae). W: Viviparous Fishes II Book. Red. Grier H.J. & Uribe M.C. New Life Publications, Homestead)

Lenartowicz M, Kowal M, Pecio A, Gołaś A, Błaszkiewicz T, Styrna J (2010) Copper metabolism disorders affect testes structure and gamete quality in male mice. Systems Biology in Reproductive Medicine 56: 431-444

Kostogrys R, Pisulewski PM, Pecio A (2010) Goitrogenic effects of allylisothiocyanate and nitrite in rats and alleviating properties of iodine and selenium supplements. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 60: 165-174

Piprek RP, Pecio A, Szymura JM (2010) Differentiation and development of gonads in the yellow-bellied toad, Bombina variegata L. 1758 (Amphibia: Anura: Bombinatoridae). Zoological Science 27: 47-55

Pecio A (2009) The ultrastructural events of spermiogenesis and fine structure of the spermatozoon in Phenacogrammus interruptus Boulenger 1899 (Teleostei, Characiformes, Alestidae). Folia Biologica 57: 57-63

Burns JR, Pecio A, Weitzman SH (2008) Sperm and spermatozeugma structure in the inseminating species Xenurobrycon (Teleostei: Characidae: Stevardiinae: Xenurobryconini). Copeia 3: 656-660

Pecio A, Burns JR, Weitzman SH (2007) Comparison of spermiogenesis in the externally fertilizing Hemigrammus erythrozonus and the inseminating Corynopoma riisei (Teleostei: Characiformes: Characidae). Neotropical Ichthyology 4: 457-470

Kostogrys R, Pisulewski PM, Pecio A (2007) Effect of goitrogenic alliloisothiocyanate on thyroid hormones and serum lipid profile in rats. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 57: 109-114

Kostogrys R, Pisulewski PM, Pecio A (2006) Nitrates affect thyroid status and serum lipoproteins in Wistar rats. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 56: 353-358

Kostogrys R, Pisulewski PM, Pecio A (2006) Nitrates affect thyroid status and serum triacylglycerols in Wistar rats. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 56: 71-76

Pecio A, Burns JR, Weitzman SH (2005) Sperm and spermatozeugma ultrastructure in the inseminating species Tyttocharax cochui, T. tambopatensis and Scopaeocharax rhinodus (Pisces: Teleostei: Characidae: Glandulocaudinae: Xenurobryconini). Journal of Morphology 263: 216-226

Kostogrys RB, Pisulewski PM, Pecio A (2004) Effect of vitamin A suplementation on iodine metabolism in nitrate fed rats. Macro- and Trace Elements 2004: 1464-1469

Kostogrys RB, Pisulewski PM, Pecio A, Sikora E (2003) Effect of nitrate (NO3- ), nitrate (NO2- ) and allylisothiocyanate (SCN-) on thyroid functions in rats and alleviating properties of iodine. The Journal of Nutrition 133: 233-234

Pecio A, Lahnsteiner F, Rafiński J (2001) Ultrastructure of the epithelial cells in the aspermatogenic part of the testis in Mimagoniates barberi (Teleostei: Characidae: Glandulocaudinae) and the role of their secretions in the spermatozeugmata formation. Annals of Anatomy 183: 427-435

Pecio A, Rafiński J (1999) Spermiogenesis in Mimagoniates barberi (Teleostei: Ostariophysi: Characidae), an oviparous, internally fertilizing fish. Acta Zoologica (Stockholm) 80: 35-45

Pecio A, Rafiński J (1994) Structure of the testes, spermatozoa and spermatozeugmata of Mimagoniates barberi Regan, 1907 (Teleostei: Characidae), an internally fertilizing oviparous fish. Acta Zoologica (Stockholm) 75: 179-185

Rafiński J, Pecio A (1992) The courtship behaviour of the Bosca’s newt, Triturus boscai (Amphibia: Salamandridae). Folia Biologica 40: 155-165

Pecio A (1992) Insemination and the egg laying dynamics in the Smooth newt, Triturus vulgaris in the laboratory. The Herpetological Journal 2: 5-7

Pecio A (1991) Der Einfluss der Befruchtung auf die Eiablage beim Teichmolch, Triturus vulgaris (Linne 1758). Amphibienforschung und Vivarium 1991: 126-128

Rafiński J, Pecio A (1989) Craniometric studies on the species of the genus Triturus, Rafinesque, 1815 (Amphibia, Salamandridae). Folia Biologica 37: 131-150

Pecio A, Rafiński J (1985) The sexual behaviour of the Montandon’s newt, Triturus montandoni (Boulenger) (Caudata: Salamandridae). Amphibia - Reptilia 6: 11-22

Płytycz B, Dulak J, Pecio A (1984) Genetic control of the length of the larval period in Rana temporaria. Folia Biologica 32: 155-166

Doniesienia konferencyjne

Pecio A, Piprek RP, Szymura JM (2011) Modyfikacje w strukturze gonady męskiej Discoglossus pictus (Otth, 1837) (Amphibia, Anura, Discoglossidae) związane z tworzeniem agregacji plemników. Ogólnopolska Konferencja "Zwierzęta w życiu człowieka" oraz XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Szczecin

Pecio A, Burns R, Grier HJ (2010) Modifications for insemination in the male reproductive system in characins from the subfamilies of Gladulocaudinae and Stevardiinae (Teleostei: Characiformes) XXIX Konferencja Embriologiczna: Rośliny, Zwierzęta, Człowiek, Toruń, Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica 52: 33

Piprek RP, Pecio A, Szymura JM (2010) Diversity of gonadal morphogenesis in anuran amphibians. XXIX Konferencja Embriologiczna: Rośliny, Zwierzęta, Człowiek. Toruń, Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica 52: 80

Piprek RP, Pecio A, Szymura JM (2009)Development of gonads in Bombina variegata (Amphibia: Anura: Bombinatoridae) indicates a contribution of sex determination heterochrony to the course of testiculogenesis. Fifth International Symposium on the Vertebrate Sex Determination, Kona, Hawaii

Pecio A (2009) Spermiogenesis in externally fertilizing and inseminating teleosts fishes from two orders: Characiformes and Cyprinodontiformes. Electron Microscopy and Microanalysis Conference, Kraków

Pecio A, Piprek R, Ogielska M, Bartmańska J, Szymura JM (2007) Evidence for the Sertoli cells in testis of Bombina variegata (Anura: Bombinatoridae). 8th International Congress of Vertebrate Morphology, Paryż, Francja, Journal of Morphology 268: 1116

Pecio A, Burns JR, Grier HJ (2006) Process of spermiogenesis in Anableps anableps (Teleostei: Atherinomorpha: Cyprinodontiformes: Anablepidae). III International Symposium of Viviparous Fishes, Morelia, Meksyk

Pecio A, Burns JR, Grier HJ (2006) Testis structure, spermatogenesis and spermatozoon ultrastructure in a four-eyed fish Anableps anableps L. 1758 (Teleostei: Atherinomorpha: Cyprinodontiformes: Anablepidae). XXVII Conference on Embriology: Plants, Animals, Humans, Zakopane, Acta Biologica Cracoviensia Ser. B. 48: 25

Pecio A, Wolnicka-Głubisz A, Podkowa D, Płonka PM (2006) Melanin structures in epidermis of Hymenochirus sp. (Anura: Pipidae). Konferencja Herpetologiczna, Kraków, Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny 2006: 85-87

Pecio A, Piprek R, Szymura JM, Bartmańska J (2006) Are Sertoli cells absent in Bombina testis? Konferencja Herpetologiczna, Kraków, Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny 2006: 88-90

Kostogrys RB, Pisulewski PM, Pecio A (2004) Effect of vitamine A supplementation on iodine metabolism in nitrate fed rats. Macro - and Trace Elements, Jena, Germany, Macro- and Trace Elements, Schubert-Verlag, Leipzig, Second Volume: 1464-1469

Pecio A, Burns JR, Weitzman SH (2003) Spermatozeugma ultrastructure in inseminating fishes of the tribe Xenurobryconini (Characiformes: Characidae: Glandulocaudinae). Joint Meeting of Ichthyologists and Herpetologists, Manaus, Brazil

Pecio A, Burns JR, Weitzman SH (2003) Adaptacje do inseminacji w strukturze gonady męskiej u przedstawicieli podrodziny Glandulocaudinae (Teleostei: Characiformes: Characiadae). Konferencja i XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Toruń, Zoologia na Progu XXI wieku: 56-57

Pecio A, Burns JR, Weitzman SH (2003) Zróżnicowanie budowy morfologicznej spermatozeugm u przedstawicieli podrodziny Glandulocaudinae (Teleostei: Characiformes: Characidae). Konferencja i XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Toruń, Zoologia na Progu XXI wieku: 211-212

Kostogrys RB, Pisulewski PM, Pecio A (2003) Effect of allylisothiocyanate (SCN-), nitrate (NO3-) and nitrite (NO2-) on thyroid gland morphology in rats and antigoitrogenic properties of iodine: a quantitative evaluation. 41st Congress of the European Societies of Toxicology EUROTOX 2003, Science for Safety, Florencja, Toxicology Letters 144: 176

Kostogrys RB, Pisulewski PM, Pecio A, Sikora E (2002) Effect of nitrate (NO2-) and allylisothiocyanate (SCN-) on thyroid functions in rats and alleviating properties of iodine. 11th International Symposium on Trace Elements in Man and Animals, Berkeley, USA, The Journal of Nutrition 133: 233-234

Pecio A (2001) Wpływ azotanów (V) na obraz histologiczny tarczycy. I Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Łódź

Kostogrys RB, Pisulewski PM, Pecio A (2001) Effects of nitrate (NO3) on thyroid hormones and lipid metabolism in rats fed a cholesterol-free diet. 8th Symposium Vitamins and Additives in Nutrition of Man and Animal, Jena, Niemcy

Pecio A, Rafiński J (2001) Spermatozeugmata formation in Mimagoniates barberi (Teleostei: Characdae: Glandulocaudinae). 6th International Congress of Vertebrate Morphology, Jena, Niemcy, Journal of Morphology 248: 270

Pecio A (1994) Sperm competition after intra- and interspecific insemination in Triturus vulgaris and T. montandoni. VI Triturus Meeting, Ulmerfeld, Austria

Pecio A (1993) Testis and spermatozoon structure in Mimagoniates barberi Regan 1907 (Characidae: Glandulocaudinae). XVIII Konferencja Embriologiczna, Szymbark

Pecio A, Rafiński J (1992) Sexual interactions between Smooth and Montandon’s newts (Triturus vulgaris and T. montandoni). V Triturus Meeting, Villars-les-Dombes, Francja

Pecio A (1988) Der Einfluss der Befruchtung auf die Eiablage beim Teichmolch, Triturus vulgaris. Amphibienforschung und Vivarium, Schleusingen, Niemcy, Amphibienforschung und Vivarium 1991: 126-128

Rafiński J, Czaja A (1983) Sexual behaviour of the Bosca’s newt, Triturus boscai, Meeting of Societas Europea Herpetologica, Leon, Hiszpania, Amphibia - Reptilia 5: 197

Inne publikacje

Kędryna T (red.), Hofman S, Pecio A, Pasierbek T (2013) Świat przyrody, E-podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zamkor. Kraków.

Pecio A (2012) O ewolucji żyworodności wśród kręgowców. Wszechświat 113: 106-112

Pecio A, Burns JR, Grier HJ (2010) Testis structure, spermiogenesis and spermatozoon ultrastructure in a four-eyed fish, Anableps anableps L. 1758 (Teleostei: Atherinomorpha: Cyprinodontiformes: Anablepidae). in: Viviparous Fishes II Book. Red. Grier HJ, Uribe MC. New Life Publications, Homestead)

Pecio A (2010) Morfologiczne modyfikacje związane z inseminacją w układzie rozrodczym samców ryb kąsaczowatych z podrodzin Glandulocaudinae i Stevardiinae (Teleostei: Characiformes: Characidae). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. Str. 98

Goniakowska-Witalińska L, Pecio A, Podkowa D (2009) Neuroendocrine Cells in the Lungs of Amphibians and Air-breathing Fishes (99 - 123), in: Airway Chemoreceptors in the Vertebrates. Structure, Evolution and Function. Red. Zaccone G, Cutz E, Adriaensen D, Nurse CA, Mauceri A. Science Publishers, Enfield (NH)

Godula J, Pecio A, Hofman S, Śliwa L, Kłyś M, Kornaś A (2005) Biologia – zoologia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Nowa Era, Warszawa, ISBN 83-7409-207-6

Kłyś M, Godula J, Joachimiak A, Kornaś A, Pecio A, Hofman S, Śliwa L (2005) Biologia. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. Podręcznik do biologii dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (177-210). Cz. 2. Nowa Era, Warszawa, ISBN 83-7409-303-X

Pecio A (2001) Ewolucja żyworodności wśród ryb (Pisces). Przegląd Zoologiczny 1- 2: 29-47

Pecio A (1994) Taksonomiczne i adaptacyjne aspekty ultrastrukturalnego zróżnicowania plemników ryb kostnopromienistych Actinopterygii i współczesnych bezżuchwowców, Agnatha. Przegląd Zoologiczny 3-4: 239-252

Pecio A (1986) Z biologii rozrodu ropuchy śpiewającej, Bufo canorus. Wszechświat 87: 8-10

Czaja A (1982) Zaloty u niektórych Urodela. Przegląd Zoologiczny 2: 161-170

Projekty badawcze

Potencjał rozrodczy diploidalnych i naturalnych tetraploidalnych samców ryb Cobitis (Pisces, Cobitidae)

Ocena toksycznego wpływu wybranych herbicydów i fungicydów na organizm ryb

Gonadogeneza u płazów bezogonowych Anura: komórkowe i molekularne procesy płciowego różnicowania się gonad

Adaptacje do zapłodnienia wewnętrznego w strukturze jądra i ultrastrukturze plemników u przedstawicieli Glandulocaudinae (Teleostei: Characidae)

Konkurencja plemników w kojarzeniach śród- i międzygatunkowych u Triturus montandoni i T. vulgaris

Dydaktyka

Prowadzone kursy

 • WBNZ-476 - Zoologia - kręgowce
 • WCh-OLo104B-15 - Zoologia - kręgowce
 • WBNZ-149 - Histologiczne techniki
 • WBNZ-831-¦F - Histologia
 • INS-02 - Zoologia
Spermatozeugmy w aspermatogenicznej czesci jądra Mimagoniates barberi. Mikroskop elektronowy skaningowy Przekroje poprzeczne plemników otoczonych włóknistą sekrecją w aspermatogenicznej czesci jądra Mimagoniates barberi. Mikroskop elektronowy skaningowy Spermatozeugma Tyttocharax tambopatensis z jednokierunkowym ułożeniem plemników. Mikroskop elektronowy skaningowy Dwa bieguny szczytowych partii spermatozeugm utworzonych przez główki lub witki u Xenurobrycon macropus. Mikroskop elektronowy skaningowy Biegunowy układ spermatyd w końcowej fazie spermiogenezy u Glandulocauda melanogenys Rozłam fragmentu jądra kumaka górskiego Bombina variegata obrazujący cysty zawierające komórki w różnych stadiach spermatogenezy Plemnik kumaka górskiego, Bombina variegata
 • [Rozmiar: 10469 bajtów]