Current graduate students of the Department of Comparative Anatomy

Current undergraduate students of the Department of Comparative Anatomy

Zuzanna Purwin - praca licencjacka - dr hab. Maciej Pabijan

Temat: Występowanie Batrachochytrium dendrobatidis (Chytridiomycota) w archiwalnych zbiorach żab zielonych (Pelophylax spp.) z Polski

W latach 90-tych ubiegłego wieku globalnym zagrożeniem i istotnym powodem wymierania płazów stał się Batrachochytrium dendrobatidis. Jest to grzyb pasożytniczy atakujący skórę płazów, często powodując u nich chorobę zwaną chytridiomikozą. Pierwsze wzmianki w literaturze o wykryciu Bd na terenie Polski pochodzą z 2010 roku (Sura i in. 2010). Przy czym w 2017 roku potwierdzono wykrycie Bd w zachodniej części Polski m.in. u takich gatunków jak P. esculentus i P. lessonae (Kolenda i in. 2017). Praca ma na celu sprawdzenie wczesnej obecności Batrachochytrium dendrobatidis w Polsce, głównie północno-wschodniej części kraju. Próbki pochodzą od żab zielonych (Pelophylax spp.) zbieranych w latach od 2002 do 2009. Z archiwalnego materiału dokonano izolacji materiału gen. Bd, a następnie amplifikowano wykorzystując reakcję qPCR. Dodatkowo każdy osobnik z którego pobierano próbkę został oznaczony do gatunku poprzez genotypowanie.

Mapa występowania Bd na terenie Polski w latach (2002-2009). Wykresy kołowe pokazują udział zakażonych osobników Pelophylax spp. w danej populacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego). Kolorystyczne oznaczenia osobników zakażonych (Bd+) i niezakażonych (Bd-) zamieszczono w legendzie mapy.

Zofia Walczak - praca licencjacka - dr hab. Maciej Pabijan

Temat: Zastosowanie ddRADSeq do oceny systemów genetycznych populacji żab zielonych (Pelophylax sp.)

Żaby zielone posiadają niezwykle skomplikowane systemy genetyczne, które nie zostały jeszcze dokładnie zbadane. Wiemy ponadto, że żaba wodna (Pelophylax kl. esculentus), która jest płodnym mieszańcem żaby jeziorkowej oraz żaby śmieszki, może być diploidem lub triploidem. Celem pracy jest ocena przydatności metody ddRADseq do charakterystyki systemów genetycznych żab zielonych. ddRADseq to metoda redukcji złożoności genomu polegająca na zastosowaniu sekwencjonowania nowej generacji (NGS) do uzyskania bardzo wielu krótkich sekwencji DNA rozproszonych po całym genomie w pobliżu miejsc cięć dwóch enzymów restrykcyjnych. Metoda ta umożliwia analizowanie nawet kilku tysięcy loci DNA jednocześnie. Moim celem jest sprawdzenie czy, po odpowiedniej obróbce bioinformatycznej, wyniki uzyskane metodą ddRADseq pozwalają na precyzyjne oznaczenie genotypu oraz ploidalności żab zielonych.

Examples of diploma theses made in the Department of Comparative Anatomy

Lara Mołoniewicz - dr hab. Maciej Pabijan

Modeling the distribution of the Agile frog (Rana dalmatina) in Central Europe).

The Agile frog (Rana dalmatina) is a Western Palearctic brown frog species that is widely distributed on the European continent. Its range covers mostly southern and central Europe, however some populations can be found in more distant countries, such as Sweden or Turkey. The aim of this study was to model and to analyse the distribution of the Agile frog in Europe with emphasis on Central Europe and Poland, as the northeastern part of its range seems to be understudied. Altogether, 1217 records of the species presence were gathered and combined with environmental data in Maximum Entropy Modelling (Maxent) procedure. Two models were created - climatic one, that was based on 7 selected WordClim v.2 predictors, and a mixed one that used same climatic variables plus one suitable-habitat variable derived from Corine Land Cover. Logistic output was converted into suitable/ unsuitable output with the use of maxSSS threshold. Both of the models showed that the potential distribution of the Agile frog in Europe is much wider than its known range, mostly at northeastern and southeastern range borders. Detailed analysis of the area of Poland indicated 78% of the territory of the country suitable by the climatic model, and 51% by the mixed model. Based on the results, some areas were suggested for further field studies. These include, amongst others, areas situated in Lubusz, Lower Silesian and Opole Voivodeships. Reasons for Agile frog being a rare species in Poland, even though the climatic conditions seem to be adequate, are being elaborated in the discussion along with the model constraints.

Figures:

Distribution of the Agile frog (Rana dalmatina) in Poland (Atlas Płazów i Gadów IOP PAN).
Agile frog – photo M.Pabijan

Hanna Różycka - II r. SUM biologia - dr hab. Krystyna Żuwała

The main purpose of the work is to present the structure of olfactory and taste organs and tracing changes (quantitative and qualitative) in these organs along with the growth of individuals.
The research material is two species of fish living in different environments and with different life histories.

Macrognathus aculeatus (Bloch, 1786)

Szparowate nozdrze wylotowe długonosa ciernistego Macrognathus aculeatus. Przekrój przez fragment kanału węchowego u długonosa ciernistego Macrognathus aculeatus. Widoczne blaszki rozety węchowej.

Corydoras aeneus (Gill, 1858)

Nozdrze wlotowe i wylotowe u kiryska spiżowego Corydoras aeneus. Fragment łuku skrzelowego z licznymi kubkami smakowymi u kiryska spiżowego Corydoras aeneus. Fragment nabłonka węchowego z widocznymi komórkami węchowymi (KW) u kiryska spiżowego Corydoras aeneus.

Sara Bąk - I r. SUM biologia - dr hab. Maciej Pabijan

The aim of this study is to compare current estimates of abundance and biomass of amphibians in Niepołomice Forest with similar data from 1967 – 1968 (Głowaciński and Witkowski, 1970). We are using the same capture and removal methods, with plots located in the same area as the study carried out 50 years ago. A comparison of historical and current estimates will show the scale of change in abundance and biomass of amphibians and potentially, the factors that have contributed to the change. The results will provide information important for conservation of amphibian species. The study is financed by a Societas Europaea Herpetologica Grant in Herpetology (to Maciej Pabijan and Maciej Bonk).

Dwie ogrodzone powierzchnie badawcze w Puszczy Niepołomickiej

  • [Rozmiar: 10469 bajtów]