Obecni magistranci Zakładu Anatomii Porównawczej

Sara Bąk - II r. SUM biologia - dr hab. Maciej Pabijan

Temat pracy: Liczebność i biomasa płazów na wybranych powierzchniach Puszczy Niepołomickiej w odniesieniu do danych historycznych

Celem pracy magisterskiej jest porównanie danych o liczebności i biomasy płazów w północno-wschodniej części Puszczy Niepołomickiej zebranych w latach 2016-2017 z danymi z lat 1967 i 1968 (Głowaciński i Witkowski, 1970). Na wybranych powierzchniach lądowych (grodzonych i otwartych) dokonano serii odłowów płazów w celu określenia ich całkowitej liczby i biomasy. Wstępne wyniki wskazują na przynajmniej 4-krotny spadek liczebności płazów w Puszczy Niepołomickiej w porównaniu do danych historycznych: Głowaciński i Witkowski (1970) odłowili średnio 2044 osobników/ha (zakres 1555-2288 osobników/ha), natomiast w 2016 i 2017 odłowiono średnio 513 osobników/ha (zakres 33-1344 osobników/ha). Podobny spadek charakteryzował biomasę płazów: w 1967-1968 biomasa wszystkich gatunków płazów na powierzchniach badawczych oszacowano na 11,890-13,289 g/ha, pół wieku później średnia biomasa na hektar wynosi 3,909g (zakres 217-8798 g/ha). Znaczny spadek liczebności i biomasy płazów w stosunkowo mało zmienionym grądzie w dużym kompleksie leśnym jakim jest Puszcza Niepołomicka na południu Polski, jest alarmujący. Obecnie próbujemy określić czynniki, jakie mogły wywołać zmniejszenie liczebności płazów na tym terenie. Badania finansowane z Societas Europaea Herpetologica Grant in Herpetology (Maciej Pabijan i Maciej Bonk).

Dwie ogrodzone powierzchnie badawcze w Puszczy Niepołomickiej

Paulina Jośko - I r. SUM biologia - dr hab. Maciej Pabijan

Temat pracy: Systemy genetyczne żab zielonych (Pelophylax sp.) w Dolinie Górnej Wisły.

Systemy genetyczne populacji żab zielonych są niestety wciąż bardzo słabo poznane. Ponadto struktura genetyczna zmienia się dynamicznie, nawet w obrębie jednej populacji, i wciąż nie są znane przyczyny ani możliwe konsekwencje tego zjawiska. Praca ma na celu zbadanie systemów genetycznych żab zielonych poprzez sprawdzenie diagnostycznych cech morfologicznych i genetycznych żab zielonych zamieszkujących liczne i rozległe stawy rybne w Dolinie Górnej Wisły.

Rana esculenta

Jakub Zając - I r. SUM biologia - dr hab. Maciej Pabijan

Temat pracy: Zróżnicowanie genetyczne padalców (Anguis sp.) w Polsce.

Do niedawna uważano, że w Europie występują tylko dwa gatunki padalców z rodzaju Anguis - padalec zwyczajny (A. fragilis) o szerokim, kontynentalnym zasięgu, oraz padalec peloponeski (A. cephallonica) ograniczony do południowej Grecji. Wśród A. fragilis wyróżniono kilka podgatunków na podstawie zróżnicowania morfologicznego. Późniejsze analizy mitochondrialnego i jądrowego DNA pozwoliły wyodrębnić 4 kryptyczne gatunki w obrębie dawnego A. fragilis z czego dwa, padalec kolchidzki (A. colchica) oraz padalec zwyczajny (A. fragilis sensu stricto), występują na terenie Polski. Padalec kolchidzki, w przeciwieństwie do zwyczajnego, nie jest objęty ochroną gatunkową. Przyczyn jest kilka: trudności w rozróżnianiu obu gatunków w terenie, niedokładne dane na temat ich rozmieszczenia w kraju oraz niska świadomość społeczna aktualnych osiągnięć biologii systematycznej. Celem pracy jest określenie zasięgu występowania padalca zwyczajnego oraz kolchidzkiego na podstawie badań mitochondrialnego i jądrowego DNA prowadzonych na osobnikach z różnych części Polski.

Padalec zwyczajny (Anguis fragilis)

Magdalena Gaweł - II r. SUM biologia - dr hab. Krystyna Żuwała

Temat pracy: Analiza zmienności morfologicznej materiału kostnego ludności kultury łużyckiej.

Obecni licencjaci Zakładu Anatomii Porównawczej

Julia Zabrzyńska III r. biologia - dr hab. Maciej Pabijan

Wiktoria Dąbek III r. biologia - dr hab. Anna Pecio

Zuzanna Linart III r. biologia - dr hab. Anna Pecio

Paulina Mizia III r. biologia - dr hab. Rafał Piprek

Temat pracy: Udział metaloproteinaz w rozwoju gonad myszy w warunkach in vitro.

Izabela Rams III r. biologia - dr hab. Rafał Piprek

Temat pracy: Rozwój struktury gonad Xenopus laevis na podłużnych przekrojach gonad.

Karolina Zając III rok Kognitywistyka (Wydział Filozoficzny UJ) - dr hab. Krystyna Żuwała

Temat pracy: Komunikacja międzyosobnicza u wybranych przedstawicieli waleni Cetacea

Kinga Świder III rok Biologia - dr hab. Krystyna Żuwała

Temat pracy: Biologia rekinów polarnych

Przykłady prac dyplomowych wykonanych w Zakładzie Anatomii Porównawczej

Hanna Różycka - II r. SUM biologia - dr hab. Krystyna Żuwała

Głównym celem pracy było przedstawienie budowy narządów węchu i smaku (MŚ, SEM), oraz prześledzenie zmian (ilościowych i jakościowych) w tych narządach wraz ze wzrostem osobników.
Materiałem badawczym były dwa gatunki ryb żyjące w odmiennych środowiskach i o różnych historiach życiowych.

Macrognathus aculeatus (Bloch, 1786)

Słodkowodna ryba z rodziny długonosowatych pochodząca z Azji. Zamieszkuje spokojne wody z piaszczystym dnem. Ubarwienie waha się w odcieniach brązu i zależy od miejsca występowania. Posiada charakterystyczny długi „nos”. W ciągu dnia zagrzebuje się w piasku, a w nocy staje się aktywna.

Szparowate nozdrze wylotowe długonosa ciernistego Macrognathus aculeatus. Przekrój przez fragment kanału węchowego u długonosa ciernistego Macrognathus aculeatus. Widoczne blaszki rozety węchowej.

Corydoras aeneus (Gill, 1858)

Gatunek ryby sumokształtnej z rodziny kiryskowatych. Występuje w rzekach i strumieniach Ameryki Południowej (Kolumbia, Trynidad i estuarium La Plata). Ryba o spokojnym i łagodnym charakterze. Dorosłe osobniki brązowo-żółtawe. Specyficzną cechą kiryska spiżowego jest ,,mruganie’’ - ruch gałki ocznej w celu oczyszczenia oka z osadu.

Nozdrze wlotowe i wylotowe u kiryska spiżowego Corydoras aeneus. Fragment łuku skrzelowego z licznymi kubkami smakowymi u kiryska spiżowego Corydoras aeneus. Fragment nabłonka węchowego z widocznymi komórkami węchowymi (KW) u kiryska spiżowego Corydoras aeneus.

Sławomir Banach III r. biol/geol - dr hab. Maciej Pabijan

Temat: Płazy i gady na wybranych stanowiskach Rudniańskiego Parku Krajobrazowego Promotor: dr hab. Maciej Pabijan

W ramach pracy licencjackiej Przeprowadzono inwentaryzację herpetologiczną Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten znajduje się na granicy zasięgu herpetofauny nizinnej i górskiej, co pozwala spotkać tu unikatowy zestaw gatunków płazów.

  • [Rozmiar: 10469 bajtów]