[Rozmiar: 2726877 bajtów]

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, pokój 2.66

Telefon: +48 12 664 5057

E-mail: stanislaw.bury@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Elastyczność fenotypowa tempa metabolizmu w kontekście zmian środowiska zewnętrznego, zwłaszcza czynników klimatycznych
 • Stres oksydacyjny jako koszt metabolizmu tlenowego u kręgowców ektotermicznych
 • Zmienność parametrów hematologicznych, w tym wielkości erytrocytów, w warunkach zróżnicowanego zapotrzebowania energetycznego
 • Fizjologiczne i anatomiczne czynniki kształtujące poziom wydatków energetycznych – badania porównawcze
 • Zależność pomiędzy dynamika pobierania zasobów u węży, a parametrami anatomicznymi, np. wielkością płuc i serca - badania porównawcze
 • Zmienność w strukturze płci i wielkości ciała w populacjach węży eksponowanych na działanie czynników antropogenicznych
 • Zależność pomiędzy polimorfizmem ubarwienia gadów, a wielkością ciała i czynnikami klimatycznymi

Organizmy modelowe - węże

Publikacje

Publikacje w czasopismach z bazy Web of Science

26. Bury S, Zając B, Okarma H, Kolanek A (2021) Decline in Body Size and Female Fraction in the Grass Snake (Natrix natrix, Linnaeus 1758) Population After 40 Years (Southern Poland). Environmental Science and Pollution Research. DOI: 10.1007/s11356-021-16128-y

25. Bury S (2021) Intestinal upregulation and specific dynamic action in snakes-Implications for the 'pay before pumping'hypothesis. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology 263: 111080. DOI: 10.1016/j.cbpa.2021.111080

24. Bury S (2021) Energy expenses on prey processing are comparable, but paid at a higher metabolic scope and for a longer time in ambush vs active predators: a multispecies study on snakes. Oecologia 197: 61-70. DOI: 10.1007/s00442-021-05014-6

23. Borczyk B, Paśko Ł, Kusznierz J, Bury S (2021) Sexual dimorphism and skull size and shape in the highly specialized snake species, Aipysurus eydouxii (Elapidae: Hydrophiinae). PeerJ, 9. e11311. DOI: 10.7717/peerj.11311

22. Bury S (2021) Sex-specific growth is mirrored in feeding rate but not moulting frequency in a sexually dimorphic snake. The Science of Nature 108: 1-6. DOI: 10.1007/s00114-020-01712-y

21. Kolanek A, Bury S (2021) Detectability of elusive reptiles under artificial cover objects is species-and year-specific. Polish Journal of Ecology 68: 342-347. DOI: 10.3161/15052249PJE2020.68.4.007

20. Kolanek A, Bury S (2020) Detectability of elusive reptiles under artificial cover objects is species- and year-specific. Polish Journal of Ecology 4: 342-347.

19. Kolanek A, Bury S (2020) CORONELLA AUSTRIACA (Smooth Snake). DIET/CANNIBALISM. Herpetological Review 51: 612.

18. Kolanek A, Pastrykiewicz M, Borawski W, Bury S (2020) Coronella austriaca (smooth snake) - mortality after prey ingestion. Herpetological Bulleting 152: 32-33.

17. Bury S, Kolanek A (2020) LACERTA AGILIS (Sand Lizard). CANNIBALISM. Herpetological Review 51: 333-334.

16. Bury S, Mazgajski T, Najbar B, Zając B, Kurek K (2020) Melanism, body size and sex ratio in the grass snake (Natrix natrix) – does the reproductive mode matter? Science of Nature 107(3).

15. Bury S, Drohobycka-Wawryka A (2020) Pellet egestion in modern carnivorous snakes. Current Zoology zoaa009

14. Bury S, Kurek K, Borczyk B, Szulc B, Kolanek A (2020) The causes of extremely low tick prevalence in European legless squamates remain an unanswered question. Salamandra 56: 75-77.

13. Bury S, Cierniak A, Jakóbik J, Sadowska ET, Cichoń M, Bauchinger U (2020) Cellular Turnover: A Potential Metabolic Rate-Driven Mechanism to Mitigate Accumulation of DNA Damage. Physiological and Biochemical Zoology 93: 90-96.

12. Pawlak A, Morka K, Bury S, Antoniewicz Z, Wzorek A, Cieniuch G, Korzeniowska-Kowal A, Cichoń M, Bugla-Płoskońska G (2020) Cloacal Gram-negative microbiota in free-living grass snake Natrix natrix from Poland. Current Microbiology 77: 2166-2171.

11. Bury S, Zając B (2019) The loss of sexual size dimorphism in urban populations of a widespread reptile, the European grass snake Natrix natrix. Current Zoology zoz034.

10. Bury S, Borczyk B, Skawiński T (2019) Ventral scale width in snakes depends on habitat but not hunting strategy. Biological Journal of the Linnean Society 128: 987-993.

9. Bury S, Bury A, Sadowska ET, Cichoń M, Bauchinger U (2019) More than just the numbers—contrasting response of snake erythrocytes to thermal acclimation. The Science of Nature 106: 24.

8. Kolanek A, Bury S, Turniak E, Szymanowski M (2019) Age-Dependent Utilization of Shelters and Habitat in Two Reptile Species with Contrasting Intraspecific Interactions. Animals 9: 995.

7. Kurek K, Ćmiel A, Bury S, Zając B, Najberek K, Babiasz R, Musilova R, Baś G, Najbar B (2019) What has happened to the females? Population trends in the Aesculapian snake at its northern range limit. Global Ecology and Conservation 17: e00550.

6. Bury S, Cichoń M, Bauchinger U, Sadowska ET (2018) High oxidative stress despite low energy metabolism and vice versa: Insights through temperature acclimation in an ectotherm. Journal of Thermal Biology 78: 36-41.

5. Bury S, Cichoń M (2018) Resemblance of a model species and its mimic: Reply to Valkonen and Mappes 2014. Conservation Biology 32: 484-486.

4. Kurek K, Król W, Najberek K, Ćmiel AM, Solarz W, Bury S, Bas G, Najbar B, Okarma H (2018) Habitat use of the Aesculapian snake at different spatial scales. The Journal of Wildlife Management 82: 1746-1755.

3. Kurek K, Najberek K, Zając B, Bury S, Ćmiel AM, Baś G, Najbar B (2017) Changes in distribution of Aesculapian snake and implications for its active conservation in Poland. Polish Journal of Ecology 65: 422-431.

2. Sztencel-Jabłonka A, Mazgajski TD, Bury S, Najbar B, Rybacki M, Bogdanowicz W, Mazgajska J (2015) Phylogeography and population structure of the smooth snake Coronella austriaca (Serpentes: Colubridae): evidence for a reduced genetic pool and a genetic divide in Central Europe. Biological Journal of the Linnean Society 115: 195-210.

1. Bonk M, Bury S, Hofman S, Szymura JM, Pabijan M (2012) A reassessment of the northeastern distribution of Rana dalmatina (Bonaparte, 1840). Herpetology Notes 5: 345-354.

Inne publikacje

Artykuły

11. Bury S, Bury A, Kurek K, Borczyk B, Kolanek A (2018) Metody nieinwazyjnego, indywidualnego rozpoznawania żmii zygzakowatej Vipera berus w badaniach terenowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74: 355-364.

10. Bury A, Bury S (2018) Pierwsze wysokogórskie stanowisko modliszki zwyczajnej Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758) (Mantodea: Mantidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 37: 186-192.

9. Kolanek A, Bury A, Turniak E, Kurek K, Bury S (2017) Wybrane problemy ochrony gniewosza plamistego Coronella austriaca w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73: 474-483.

8. Bury S, Zając B, Heise W, Banach S, Solecki A, Bury A, Lisicka M (2016) Występowanie gniewosza plamistego Coronella austriaca w Krakowie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72: 451-458.

7. Sadza I, Bury S, Oleś W, Zając B, Żuwała K, Pabijan M (2016) Aktualne rozmieszczenie płazów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na tle badań prowadzonych w drugiej połowie XX wieku. NAUKA TATROM, tom II, Nauki Biologiczne, Zakopane 2015; 47-54.

6. Kurek K, Bury S, Baś G, Najberek K, Kaczmarski M, Śnieżko S (2014) Badania telemetryczne węża Eskulapa w Bieszczadach, wstępne wyniki i ocena zastosowanych metod. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70: 510-522.

5. Bury S, Gaweł M, Iwko P (2014) Nowe stanowisko gniewosza plamistego (Coronella austriaca) na Pojezierzu Gostynińskim. Studenckie Prace Herpetologiczne (Borczyk B. ed.). University of Wroclaw, Wrocław.

4. Kowalczyk T, Drobniak S, Hajduk J, Bury S (2013) Nowe stanowisko storczyka, tajęży jednostronnej Goodyera repens w Bieszczadach Zachodnich (Karpaty Wschodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69: 360-362.

3. Bury S (2012) Dlaczego niektóre węże są czarne? Wszechświat 113: 7-9.

2. Bonk M, Bury S, Pabijan M (2011) Nowe stanowiska gniewosza plamistego Coronella austriaca w Polsce południowej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67: 474-478.

1. Bury S (2009) Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca (Laurenti, 1768) w Bieszczadach i problemy jego ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65: 65-68.

Monografie konferencyjne

3. Bury S, Gaweł M, Iwko P (2014) Nowe stanowisko gniewosza plamistego na Pojezierzu Gostynińskim. Studenckie Prace Herpetologiczne (Borczyk B. red.). Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

2. Kurek K, Najbar B, Bury S, Baś G (2011) Uwagi na temat aktywnej ochrony węża Eskulapa Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) w latach 2009 - 2010 w Bieszczadach Zachodnich. Biologia płazów i gadów, ochrona herpetofauny (Zamachowski W. red.). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

1. Kawa K, Budzik K, Żuwała K, Bury S (2011) The amphibian species composition of selected Kraków water Bodies over the las decades, Urban Fauna, Studies of Animals biology, ecology and conservation In European cities (Indykiewicz P., Jerzak L., Böhmer J., Kavanagh B. eds.). UTP Bydgoszcz.

Książki

1. Kurek K, Holuk J, Bury S, Piotrowski M (2014) Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa

Współpraca

 • Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX
 • Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk
 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk
 • Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
 • Department of Biological Sciences, University of Alabama
 • Global Change Center, Virginia Polytechnic Institute and State University

Dydaktyka

Prowadzone kursy

 • Filogenetyka WBNZ-970
 • Ewolucjonizm WBl-IZ-NE/027

Tematyka prac licencjackich i magisterskich

Badania z wykorzystaniem węży, ewentualnie innych gadów łuskonośnych – preferowane zagadnienia z zakresu fizjologii i ekologii

 • struktura płci oraz międzyosobnicza i międzypopulacyjna zmienność morfologiczna
 • metody oceny kondycji w badaniach monitoringowych
 • sezonowa zmienność parametrów krwi
 • zmienność struktury wiekowej
 • korelacje cech fizjologicznych – badania porównawcze

  Własne pomysły studentów również mile widziane!

 • Natrix natrix Coronella austriaca Vipera berus Oxyrhopus petola Zamenis longissimus Corallus ruschenbergerii Anguis colchica Zamenis longissimus Vipera berus Vipera berus Zamenis longissimus Coronella austriaca Vipera berus Natrix natrix Natrix natrix Vipera berus Eunectes murinus Vipera berus Coronella austriaca Natrix natrix
  • [Rozmiar: 10469 bajtów]